Ανακαινιση Σπιτιου

Έκδοση Οικοδομικής Αδείας

Η έκδοση οικοδομικής αδείας είναι μία διαδικασία που συχνά χρειάζεται αρκετό χρόνο και αρκετά δικαιολογητικά για να εκδοθεί. Συγκεκριμένα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση της οικοδομικής άδειας είναι:

– Αίτηση του ιδιοκτήτη (συμπλήρωση ειδικού εντύπου)

– Δήλωση του ιδιοκτήτη για την ανάθεση μελέτης και επίβλεψης των οικοδομικών εργασιών.

– Δήλωση ανάληψης της μελέτης και της επίβλεψης του έργου από τον μηχανικό.

– Προϋπολογισμός του έργου και υπολογισμός αμοιβής των μελετών.

– Γραμμάτιο κατάθεσης της αμοιβής μελετών στην Εθνική Τράπεζα.

– Φορολογική ενημερότητα του ιδιοκτήτη.

– Βεβαίωση του υψομέτρου του πεζοδρομίου από το Δήμο ή την Κοινότητα.

– Τεχνική έκθεση για τον καθαρισμό της οικοδομικής γραμμής ή διάγραμμα εφαρμογής.

– Οικοδομικές άδειες υπαρχόντων κτισμάτων στο οικόπεδο.

– Στατιστικό δελτίο οικοδομικής δραστηριότητας.

– Βεβαίωση ΤΣΜΕΔΕ και ΤΕΕ για την εξόφληση των εισφορών από τον μηχανικό.

– Για την υποβολή του φακέλου απαιτείται η εγγραφή του μηχανικού στο αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.

Στην Alfa Constructions μπορούμε να αναλάβουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την σωστή και γρήγορη έκδοση της οικοδομικής σας άδειας. Επικοινωνήστε μαζί μας.

Κοινοποίηση